+86 731 8800 3666
ඊඑන්
සියලුම කාණ්ඩ

සමාගම් පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : නිවස >පුවත් >සමාගම් පුවත්

දෙසැම්බර් 28 දින 2017, හෙන්ග්ෆෙන් හි නව කර්මාන්ත ශාලාව වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තේය 2 අවුරුදු ඉදිකිරීම්.

කාලය:2019-05-14

28 වෙනිදා දෙසැම්බර් 2017, හෙන්ග්ෆෙන් හි නව කර්මාන්ත ශාලාව වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තේය 2 අවුරුදු' ඉදිකිරීම.
පිංක්සියාං හි පිහිටි නව කර්මාන්ත ශාලාව, ජියැන්සි පළාත, එහි 26,000㎡ ක් පමණ ඇත. දියමන්ති කුඩු සඳහා ධාරිතාව විශාල කර ඇත 600 වසරකට කැරට් මිලියනයක්.